Jaarverslag 2023

Os Thoes is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie, gevestigd aan de Graafschap Hornelaan 27 te Budel.   Os Thoes is op 11 december 2017 in gebruik genomen door 8 bewoners.

 

Het bestuur van de stichting.

 

Het bestuur van de stichting bestaat aan het einde van het verslagjaar uit de volgende personen:

Jac de Werdt, voorzitter

Els van der Heijden -Boelens, secretaris,

Tonny van Tulden, penningmeester,

Anita Duisters, lid

Francien Kuppens, lid

Jac Teeuwen, namens de bewoners, lid

Angele Wijnhoven, lid.

Het bestuur vergadert elke maand.

Daarnaast is er regelmatig ( 1a 2 keer per jaar) plenair overleg met de families van de bewoners.

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

 

Voldoet Os Thoes aan de doelstellingen van de stichting?

  

  1. Met de opening van Os Thoes wordt de doelstelling van de Stichting Woonzorg Cranendonck, het bieden van een zo menswaardige woonomgeving met 24 uurs zorg voor mensen met een beperking, in dit geval voor mensen met dementie, ingevuld.
  2. De kosten van deze woonvorm moet ook bereikbaar zijn voor mensen met een beperkt inkomen. De kale huur van de kamer bedraagt ongeveer € 510,- De overige kosten van € 180,- zijn voor de afschrijving van alle middelen die de stichting heeft moeten investeren, inclusief de middelen voor dagbesteding, de energiekosten, internet, TV en telefoon.

Met een all-in huur en overige onkosten van € 690,- is er zeker sprake een woonvorm die voor elke beurs te betalen is.

  1. Bewoners van Os Thoes moeten het gevoel krijgen als een grote  familie een huishouden te voeren. Door de 24 uurs professionele zorg en een  aantal vrijwilligers  en mantelzorgers krijgen alle bewoners maximale aandacht in een huiselijke omgeving. Er wordt elke dag in het bijzijn van de bewoners vers gekookt. Dagbesteding vraagt om meer  aanwezigheid van vrijwilligers en mantelzorgers. om die goed in te vullen. Bewoners die dat nog kunnen, gaan min of meer zelfstandig naar buiten ( met een GPS van de familie ) om bijvoorbeeld een ijsje te gaan eten. Voor een nog betere woonomgeving is de huiskamer met een aanpalende rustruimte uitgebreid. 
  2. De Stichting zorgt voor een goede bezetting van Os Thoes.

Er is in de verslagperiode nagenoeg geen leegstand geweest. Integendeel, het aantal aanmeldingen is dermate groot dat een tweede Os Thoes gevuld had kunnen worden. Het stichtingsbestuur heeft met het gemeentebestuur, de woningbouwcorporatie en de zorgverlener de mogelijkheid van een  tweede Os Thoes onderzocht.. Op dit moment lijkt een uitbreiding met een aangrenzend tweede Os Thoes niet haalbaar vanwege schaalgrootte en krapte op de personeels markt in de zorg.

 

Zorgverlening.

De 24 uurs zorg wordt bekostigd uit de WLZ middels het pakket VPT. (volledig pakket thuis).

Sinds april 2019 levert Land van Horne de professionele zorg.Men streeft er naar zo mogelijk met dezelfde medewerkers te blijven werken binnen Os Thoes.

Het bestuur ziet toe op de manier waarop er zorg verleend wordt binnen Os Thoes, dat in lijn moet liggen met de doelstellingen van de stichting, een warme huiselijke woonomgeving met aandacht voor de individuele behoeften van de bewoners.

 

 

Financiën.

Het standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen kan ingezien worden door op deze link te klikken