Jaarverslag 2020

Os Thoes is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie, gevestigd aan de Graafschap Hornelaan 27 te Budel.   Os Thoes is op 11 december 2017 in gebruik genomen door 8 bewoners.

 

Het bestuur van de stichting.

 

Het bestuur van de stichting bestaat aan het einde van het verslagjaar uit de volgende personen:

Jac de Werdt, voorzitter

Erik van den Akker, secretaris,

Jan Huijbers, penningmeester,

Anita Duisters, lid

Francien Kuppens, lid

Jac Teeuwen, namens de bewoners, lid

Angele Wijnhoven, lid.

Het bestuur vergadert elke maand.

Daarnaast is er regelmatig ( 1a 2 keer per jaar) plenair overleg met de families van de bewoners.

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

 

Voldoet Os Thoes aan de doelstellingen van de stichting?

  

  1. Met de opening van Os Thoes wordt de doelstelling van de Stichting Woonzorg Cranendonck, het bieden van een zo menswaardige woonomgeving met 24 uurs zorg voor mensen met een beperking, in dit geval voor mensen met dementie, ingevuld.
  2. De kosten van deze woonvorm moet ook bereikbaar zijn voor mensen met een beperkt inkomen. De kale huur van de kamer bedraagt ongeveer € 390,- De overige kosten van € 210,- zijn voor de afschrijving van alle middelen die de stichting heeft moeten investeren, inclusief de middelen voor dagbesteding, de energiekosten, internet, TV en telefoon.

Met een all-in huur en overige onkosten van € 600,- is er zeker sprake een woonvorm die voor elke beurs te betalen is.

  1. Bewoners van Os Thoes moeten het gevoel krijgen als een grote  familie een huishouden te voeren. Door de 24 uurs professionele zorg en een groot aantal vrijwilligers(4)  en mantelzorgers(6) krijgen alle bewoners maximale aandacht in een huiselijke omgeving. Er wordt elke dag in het bijzijn van de bewoners vers gekookt. Dagbesteding is door de aanwezigheid van vrijwilligers goed in te vullen. Bewoners die dat nog kunnen, gaan min of meer zelfstandig naar buiten ( met een GPS zender als de familie dat goed vindt) om bijvoorbeeld een ijsje te gaan eten. Voor een nog betere woonomgeving is de huiskamer met een aanpalende rustruimte uitgebreid. 
  2. De Stichting zorgt voor een goede bezetting van Os Thoes.

Er is in de verslagperiode geen leegstand geweest. Integendeel, het aantal aanmeldingen is dermate groot dat een tweede Os Thoes gevuld had kunnen worden. Het stichtingsbestuur heeft naar het gemeentebestuur, de woningbouwcorporatie en de zorgverlener de wens uitgesproken de mogelijkheden van een tweede Os Thoes op korte termijn te gaan onderzoeken. In 2020 is er nader overleg gevoerd. Door corona heeft eea vertraging opgelopen.

 

Zorgverlening.

De 24 uurs zorg wordt bekostigd uit de WLZ middels het pakket VPT. (volledig pakket thuis).

Sinds april 2019 levert Land van Horne de professionele zorg.Men streeft er naar zo mogelijk met dezelfde medewerkers te blijven werken binnen Os Thoes.

Het bestuur ziet toe op de manier waarop er zorg verleend wordt binnen Os Thoes, dat in lijn moet liggen met de doelstellingen van de stichting, een warme huiselijke woonomgeving met aandacht voor de individuele behoeften van de bewoners.

 

 

Financiën.

Samenvatting financieel jaarverslag

 

Baten

 

Uitgaven

Inkomsten

 

 

 

 

Ontvangen bijdragen en donaties

 

 

 

Opbrengst verhuur kamers

 

 

56.990.10

Netto omzet totaal

 

 

56.990.10

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen

 

13.750,00

 

 

 

 

 

Huur gebouw

35.280.12

 

 

Gas, water en electra

3.680.28

 

 

Onderhoud en verv. Gebouw en inventaris

878.90

 

 

Schoonmaakmaterialen en kosten

652.30

 

 

Verzekering gebouw

365.64

 

 

Overige huisvestingskosten

5894.90

 

 

Bijdrage inrichtingskosten NHC

- 13.642.80

 

 

Huisvestingskosten totaal

 

33109.34

 

 

 

 

 

Begeleidings en activeringskosten

 

7775.98

 

Bestuurskosten

 

123.80

 

 

 

 

 

Algemene kosten

 

 

 

Communicatiemiddelen, telefoon, TV internet

1676.10

 

 

Contributies en abonnementen

128.20

 

 

Verzekering algemeen

227.28

 

 

Bankkosten

190.40

 

 

Algemene kosten totaal

 

7803.14

 

 

 

 

 

Rentelasten

 

1.298.54

 

 

 

 

 

Baten en lasten totaal

 

56990.10

56990.10.