Visie

In “Os Thoes” staat het welbevinden van de bewoner op de eerste plaats. Optimale levenskwaliteit staat voorop. Om dit te bereiken is een integrale benadering van wonen, zorg en welzijn noodzakelijk. Een herkenbaar activiteiten aanbod is een vereiste om de bewoners te blijven activeren.

Er zijn 5 kernfuncties benoemd voor zorg, begeleiding en dienstverlening:

1. Scheppen van een veilige woon- en leefomgeving

2. Benutten van de capaciteiten en mogelijkheden van de bewoners

3. Betrekken van verwanten en vrijwilligers bij het project

4. Professionele zorg en begeleiding

5. Het maximaal onderhouden van sociale contacten met de bewoners.

Begeleiding en ondersteuning en medische zorg worden geboden door een gemêleerd team, speciaal opgeleid om om te gaan met dementerenden.

De stichting ziet er op toe dat de gevraagde kwaliteit zorg en begeleiding geleverd wordt.

De bewoners houden hun eigen huisarts. Deze is verantwoordelijk voor de reguliere medische zorg en verwijst zo nodig naar specialistische of paramedische zorgverleners.

Beleidsplan

Het te voeren beleid is vervat in de Businesscase "Os Thoes". Van uit de gedachte dat elk mens zo lang mogelijk een volwaardig leven moet kunnen leiden, ook dementerenden is een kleinschalige woonvoorziening een uitstekende mogelijkheid dat volwaardig leven te bieden aan dementerenden. Met de bouwer van de woonvooziening wordt overlegd hoe de ruimte die beschikbaar is zo maximaal mogelijk aan te passen aan de wensen van de doelgroep. Met de zorgverlener wordt gekeken naar de specifieke eisen die aan de begeleider en verzorger van een dmenterende gesteld worden. Uitgangspunt van beleid is ook dat de verzorging in Os Thoes voor elke beurs in gelijke mate bereikbaar is.

Daarbij is en blijft het belangrijkste dat er in het huis "warme zorg" geleverd wordt. Zorg zoals ook thuis de bewoners die ervaren hebben. Os Thoes moet uiteindelijk weer gaan voelen als hun eigen huis. Dat beleid zal door het bestuur telkens en voortdurend uitgedragen worden naar alle partners in Os Thoes.